Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

V edycja konkursu informatycznego T.I.K.? – TAK!

W dniach 13 – 17 kwietnia 2015 r. (pięć dni) uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w I etapie konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

tik-tak 

Cele konkursu to:

 1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
 2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 5. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
 6. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Uczniowie zgłaszają się do Konkursu na stronie głównej Konkursu do 12 kwietnia.
Podczas zgłoszenia uczeń zobowiązany jest wskazać swoją szkołę na liście zgłoszonych szkół.

Opiekun Konkursu – Agnieszka Burgieł (kontakt mailowy: agnieszka.burgiel@op.pl) zbiera od uczniów oświadczenia (wzór dostępny na stronie głównej Konkursu lub w załączniku poniżej) i odblokowuje konto ucznia, przy użyciu swojego konta w systemie.

Przebieg Konkursu

I Etap (szkolny)
1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 13.04.2015 do 17.04.2015
2. Do testu uczeń może podejść w godzinach od 7:00 do 20:00 każdego dnia trwania etapu szkolnego Konkursu
3. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
4. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w każdym dniu konkursu uczeń może uruchomić test 1 raz,
c. pytania są losowane z puli pytań dla danego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
d. większość pytań posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna; inny rodzaj pytań to pytania, na które należy odpowiedzieć wpisując wybraną odpowiedź.
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
5. Podczas Konkursu na każdym poziomie jest skończona liczba pytań.
6. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
7. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 3. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym weźmie udział.
 4. Pytania do Konkursu, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
 5. Nadzór merytoryczny nad grą pełni Komisja Konkursowa.

Regulamin

Zakres wymagań

Oświadczenie ucznia
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl