Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PROJEKT „ZDROWE DZIECI”

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „ZDROWE DZIECI”. Projekt ten jest realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, a jego celem  jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Cele projektu

– wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci

– zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków

– wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz
z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności

– większa codzienna aktywność fizyczna

– integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia

W placówkach edukacyjnych w całej Polsce będą realizowane warsztaty kulinarne, gry i zabawy promujące codzienną aktywność fizyczną.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu. Link do strony poniżej.

https://zdrowedzieci.com/

 

PROJEKT „Edukacja to moja przyszłość”

Nasza szkoła razem ze Szkołą Podstawową im. im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie, Szkołą Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zabawie, Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Akcji III Most w Przybysławicach, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Biskupicach Radłowskich, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Zdrochcu realizuje projekt pt. „Edukacja to moja przyszłość”

Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, partnerami: Gmina Radłów, Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska” , Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie, Stowarzyszenie „Niwka Dzieciom”, Stowarzyszeniem „Szkoła Wspólnym Dobrem”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Wartość projektu łącznie 1 669 706, 40 zł w tym dofinansowanie 1 570 517, 40 zł

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0351/19

Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach rozwijających oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 63 nauczycieli 7 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz  stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 7 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022 

Grupę docelową projektu stanowi  429 uczniów (212 dziewcząt i 217 chłopców) Publicznych Szkół Podstawowych w Radłowie, Woli Radłowskiej i Zabawie oraz Niepublicznych Szkół Podstawowych w Biskupicach Radłowskich, Przybysławicach, Niwce i Zdrochcu oraz 63 nauczycieli w tym 48 kobiet i 13 mężczyzn.

W projekcie odbędzie się 2150 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych,  1450  godzin zajęć doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe i językowe oraz 1550 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne kreatywność i przedsiębiorczość.  

150 uczniów wyrówna swoje szanse edukacyjne poprzez stypendia

Dzięki projektowi szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

PROGRAM „AKADEMIA AQUAFRESH”

Nasze przedszkole jest jednym z 3000 placówek, które bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh.
Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.
W Polsce, próchnica u dzieci jest problemem społecznym; 60% trzylatków i aż 85,4% sześciolatków cierpi na tę chorobę.
Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

KAMPANIA „NO PROMIL – NO PROBLEM”

np_STR

Kampania społeczna „No promil – no problem” jest nakierowana na zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców oraz na wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

PROGRAM „LEPSZA SZKOŁA”

logo_LS

Lepsza Szkoła to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący m.in. nauczycieli matematyki. Nauczyciele uczestniczący w projekcie edukacyjnym GWO sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, są to tzw. Sesje z plusem.

Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej. Nauczyciel regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy może prawidłowo ocenić jej postępy i braki.

Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem. Dzięki szczegółowym raportom nauczyciel może dobrze zaplanować swoją pracę. Za każdym razem można zobaczyć czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. Do programów Lepszej Szkoły przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

W skład Lepszej Szkoły wchodzą nie tylko Sesje z plusem, ale i program Próbny sprawdzian. Jest przeznaczony dla najstarszych uczniów szkoły podstawowej. Ma on na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności, sposobów ich rozwiązywania z użyciem karty odpowiedzi.

PROJEKT „MOJA SZKOŁA, TO MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

kapital

 
Projekt realizowano w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 32 uczniów/uczennic klas od IV- VI Szkoły Podstawowej w Niwce mieszkających na terenie gminy wiejsko-miejskiej Radłów. Wykaz realizowanych działań:1.  Zajęcia dodatkowe z języka  angielskiego 3 grupy  po 8 uczniów/uczennice.14 godzin  zajęć do VI.2014 roku, do grudnia 2014 roku 11 godzin zajęć. 2.  Zajęcia dodatkowe z języka polskiego 1 grupa  8 uczniów/uczennic. 14 godzin  zajęć do VI.2014 roku, do grudnia 2014 roku 11 godzin zajęć. 3.  Zajęcia dodatkowe z przyrody 1 grupa  8 uczniów/uczennic. 14 godzin  zajęć do VI.2014 roku, do grudnia 2014 roku 11 godzin zajęć. 4.  Zajęcia dodatkowe z matematyki 1 grupa  8 uczniów/uczennic. 14 godzin  zajęć do VI.2014 roku, do grudnia 2014 roku 11 godzin zajęć. 5.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 1 grupa  8 uczniów/uczennic. 14 godzin  zajęć do VI.2014 roku, do grudnia 2014 roku  11 godzin zajęć. 6.  Dla uczniów/uczennic: wycieczka do Zakopanego – czerwice 2014 roku i wyjazd do Krakowa październik 2014 roku.
 

PROGRAM NATIONAL GEOGRAPHIC „ODKRYWCA”

images (4)

 
Program National Geographic ODKRYWCA to zestaw zintegrowanych ze sobą materiałów edukacyjnych w wersji drukowanej, elektronicznej i multimedialnej zgodnych z nową podstawą programową.National Geographic ODKRYWCA to magazyn tworzony z pasją odkrywców spod znaku żółtej ramki oraz ekspertów w edukacji. Powstał z myślą o uczniach klas 4-6 szkoły podstawowej, nauczycielach oraz świadomych rodzicach.Każdy numer zawiera artykuły, których tematyka jest bezpośrednio związana z obszarami zainteresowań Towarzystwa National Geographic: przyrodą, historią oraz językiem angielskim. Każdy tekst opublikowany w czasopiśmie został wzbogacony scenariuszami lekcji, różnorodnymi kartami pracy, inspirującymi filmami oraz niepowtarzalnymi zdjęciami. National Geographic ODKRYWCA to społeczność osób niezmiennie ciekawych świata: pasjonatów, badaczy, eksplorerów, którzy zafascynowani są poznawaniem i nieustannym poszerzaniem horyzontów. Ten świat otwiera się przed uczniami.
 

PROGRAM „SZKLANKA MLEKA”

agmar-szklanka-mleka-v2

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

 • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,

 • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,

 • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”. Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

PROGRAM „SZKOŁA W RUCHU”

rokwruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka” – powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

PROGRAM „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
 

PROGRAM „OWOCE W SZKOLE”

owoce

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła program „Owoce w szkole”, do którego przystąpiła również Polska. Jest on finansowany ze środków pochodzących z UE (75%) oraz ze środków krajowych (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2012/2013 wynosi ok. 48,9 mln zł. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania w ramach działań edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych. Program ma również przeciwdziałać otyłości dzieci i związanymi z nią chorobami. Dzieciom z klas I–III szkół podstawowych udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie „Owoce w szkole” otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce i warzywa są dostarczane do szkół 2, 3 lub 4 razy w tygodniu przez okres 10 wybranych tygodni w ciągu semestru. W Małopolsce w roku szkolnym 2012/2013 działa 12 zatwierdzonych dostawców. Zainteresowanie programem „Owoce w szkole” wzrasta, o czym świadczy liczba dzieci spożywających owoce i warzywa. Od roku 2009/2010 wzrosła ona 6-krotnie, natomiast prawie 8-krotnie wzrosła liczba szkół uczestniczących w programie.

 

PROGRAM „GÓRA GROSZA”

images (5)

 
„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują. Pokazując uczniom, że można i należy się dzielić, pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę”. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Nie zmieniamy naszego stanowiska, że najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina. Nie zabawki, komputery, modne ubrania lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może nawiązać przyjaźnie. Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Po raz czternasty patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a naszymi partnerami są: UPS Polska Sp. z o.o. – firma, która odbiera ze szkół paczki z monetami i dba o to, aby bezpiecznie dotarły do Centrum Przeliczeniowego. Impel – firma, która przelicza grosze, sortuje i segreguje przesyłki z monetami. City Handlowy – bank, który bezpłatnie prowadzi dla nas rachunek bankowy akcji, na który wpłacane są środki uzbierane w Górze Grosza. Bez tych firm i ich działań akcja nie mogłaby odnieść sukcesu.
 

PROGRAM „ŚNIADANIE DAJE MOC”

images (3) Najważniejsze cele programu:
 1.  Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
 2. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Dużo mówi się o znaczeniu śniadania w codziennym żywieniu naszych dzieci, a to dlatego, że statystyki wciąż pozostają niezadowalające… Kilka przykładów:
 • według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6 szkół podstawowych) przeprowadzonych w kwietniu 2011 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy Danone i Banków Żywności: – w blisko 40% klas 1-6 w polskich szkołach podstawowych są dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania, – prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych odżywia się w sposób niewystarczający dla ich prawidłowego rozwoju, np. wychodzą z domu bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu, – ok. 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce skarży się z powodu niedożywienia;
 • według badania „Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków” przeprowadzonego w 2010 r. przez Centrum Badań Opinii Społecznej: – co piąty Polak rezygnuje z codziennego jedzenia śniadania, dotyczy to zwłaszcza uczniów i studentów (40%), – aż 20% osób poniżej 24 roku życia rezygnuje ze śniadania kilka razy w tygodniu, – co szósty uczeń czy student je śniadanie tylko sporadycznie lub w ogóle go nie jada,
 • według badania IQS „Share of Stomach” zrealizowanego w grudniu 2009 roku na zlecenie firmy Danone: – 24% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie śniadania – 95% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie drugiego śniadania Jak widać, jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie zdrowego żywienia najmłodszych i młodzieży. Wierzymy, że nasz program „Śniadanie daje moc” przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania – w domu i szkole.
Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i projektach, dlatego też z entuzjazmem  przyjęli pomysł włączenia się do akcji „Śniadanie Daje Moc”.
8 listopada dzieci z kl. I-III „umundurowane” w fartuszki oraz  zaopatrzone w noże  i deseczki, przystąpiły do zadania. Samodzielnie wykonały zdrowe, pyszne i fantazyjne kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, ryb, nabiału i warzyw. Następnie przygotowały śniadaniowy stół, na którym oprócz kanapek znalazły się  owoce, soki, płatki śniadaniowe oraz mleko. Pamiętały również o tym, że wszystko lepiej smakuje, gdy jest ładnie podane.Akcja ta ma na celu uświadomić dzieciom, że śniadanie to pierwszy i najważniejszy posiłek dnia  i nie jest obojętne, z jakich produktów będzie przyrządzony.

PROJEKT „OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI”

Projekt „Od tradycji do współczesności” to  warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach „Małe projekty” PROW 2007-2013. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Od tradycji do współczesności”dofinansowane są ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko wieku od 7 do 21 lat. Na warsztaty sztuki ludowej składają się dziedziny:

 • ozdoba choinkowa, bibułkarstwo , tkactwo , pisanka tradycyjna, kowalstwo. Na warsztaty sztuki współczesnej składają się dziedziny: makrama, filcowanie, masa solna, decoupage.
 • Warsztaty tańca nowoczesnego.
 • Warsztaty teatralne.

Uczniowie naszej szkoły chętnie przystąpili do projektu. Prace wykonane na warsztatach można obejrzeć w galerii zdjęć na naszej stronie internetowej www.spniwka.pl.

 

PROGRAM „PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ”

 Projekt „Przywrócić nadzieję” to przedsięwzięcie, w którym udział wzięli uczniowie klasy V i VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niwce. Pod względem merytorycznym projekt w całości poświęcony był tematyce Holokaustu . Zagadnienia dotyczące Zagłady zgodnie z założeniami projektu  przekazane zostały uczniom na trzy sposoby : poprzez wykład (tematyczne prelekcje połączone z dyskusją), metodą audio-wizualną ( filmy, prezentacje) a także poprzez wizytę w miejscu kaźni. Zwieńczeniem oraz istotą projektu  był dwuetapowy konkurs sprawdzający stopień w jakim uczniowie zrozumieli zaprezentowany im temat : I etap : konkurs o charakterze ustnym II etap :(najlepsze osoby z I etapu) konkurs pisemny. Wypracowanie . Głównym celem projektu było wzmocnienie w uczniach postawy tolerancji oraz otwartości na inne kultury.  Ukazanie Zagłady jako pokłosia uprzedzeń, rasizmu oraz stereotypów.  Ponadto uświadomienie uczniom konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z zachowania biernej postawy w obliczu niesprawiedliwości oraz prześladowań. Fundamentalnym założeniem projektu było również skłonienie uczniów do wyrażenia własnych refleksji na temat Holokaustu a także nietolerancji we współczesnym świecie. Autorem i wykonawcą projektu był nauczyciel historii Mateusz Michalski zaś jego realizacja możliwa była dzięki pomocy i wsparciu Pani dyrektor  Urszuli Jackowskiej, nauczycieli  Małgorzaty Małochleb i Marioli Szumlańskiej-Śliwa oraz absolwenta naszej szkoły Sebastiana Marcisza. Laureaci : I miejsce : Justyna Bajorek II miejsce: Norbert Szyszka III miejsce: Julia Jackowska,  Dominik Dulian ( Fragment zwycięskiej pracy. Autor : Justyna Bajorek ) Niemcy nienawidzili Żydów z różnych przyczyn. Uważali się za lepszych, a Żydzi byli od nich całkiem inni. Żydzi w ogóle byli zamkniętą społecznością. Żyli na uboczu, mieli inną wiarę. Mimo to niektórzy Żydzi byli bardzo bogaci.  Niemcy uważali, że Żydzi nie są ludźmi,  lecz pasożytami. Ich zdanie było podzielane przez wielu. Również przez niektórych Polaków. To właśnie Polska stała się miejsce masowych mordów. Dzisiaj również wielu ludzi nie toleruje Żydów. Może to właśnie dlatego, że są całkiem inni?  Wydaje mi się, że to jest głównym problemem.  Z nietolerancją spotykają się szczególnie Ci , którzy różną się od grupy, w której przebywają.  Nie każdy rozumie, że inny wcale nie oznacza gorszy. Niemcy nie chcąc „brudzić swojej krwi” zabraniali małżeństw z Żydami. Dzisiaj małżeństwa nie są zakazane, ale nie są tolerowane przez wszystkich. Właśnie przez tę inność. W czasie II wojny światowej nietolerancja doprowadziła do zagłady paru milionów Żydów. Miejmy nadzieję, że coś takiego się więcej nie wydarzy. Są podejmowane różne środki mające upamiętnić Holokaust. Pamięć jest chyba najważniejsza. „Uczymy się na błędach” . 
 

PROJEKT „POMÓŻ I TY”

Szkoła Podstawowa w Niwce od kilku lat wspiera fundację przeprowadzając raz w roku akcję charytatywną  pt. „Szkoło Pomóż i Ty” rozprowadzając wśród uczniów cegiełki (pomoce naukowe). Zebrane w ten sposób środki szkoła przekazuje na konto fundacji. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 22 marca 1995 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki.  Fundacja „Pomóż i Ty” prowadzi działalność non-profit w sferze pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Przesłanie Fundacji „Pomóż i Ty” to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja środowiska i aktywizacja ich działań. Drugim nadrzędnym celem organizacji jest wpływanie na pozytywne postawy obywateli w stosunku do ludzi potrzebujących, kreowanie postaw obywatelskich mających na celu pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem i chorobą. Tworzenie klimatu dla ludzi, potrzeby społecznej przynależności, bycia potrzebnym. Swoją misję pomocy środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych realizują między innymi poprzez:

 • sponsorowanie specjalistycznych operacji oczu naszych podopiecznych w renomowanych klinikach okulistycznych,
 • sponsorowanie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków i sprzętu ułatwiającego edukacje niewidomych,
 • organizowanie aktywnego wypoczynku osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Współpracują i pozostają w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy ( m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Szpital „Korvita” w Poznaniu, Ośrodek „Stecrom” a Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie). Pomagają organizacjom pozarządowym w ich działalności statutowej poprzez doraźne dotacje. Poza tym pomagają rodzinom, w których znajdują się osoby ociemniałe wymagające specjalistycznego sprzętu i pomocy, a które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Podopieczni fundacji „Pomóż i Ty” pochodzą z terenu całej Polski. Do tej pory pomogli kilkuset osobom, przede wszystkim dzieciom. Fundacja „Pomóż i Ty” jest organizatorem wielu spotkań integracyjnych środowiska osób niewidomych i niepełnosprawnych. Wspierają ich osoby prawne, fizyczne, ale nie tylko. Sami pozyskują środki m. in. organizując imprezy charytatywne, aukcje, koncerty, spotkania środowiskowe.

 

KONKURS „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA KAŻDEGO”

Konkurs promuje działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Szkoła przyjazna dla każdego” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła to tego konkursu w roku szkolnym 2013/2014.