Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ W NIWCE 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

I  WSTĘP  DO PROGRAMU

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomaga ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi   prawidłowemu   rozwojowi   i   zdrowemu   życiu,   a   także   ograniczenie  i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.  Nie  wolno  ich  rozdzielać,  gdyż  wychowanie  musi  posiłkować  się  wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Niwce dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza Szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, pedagoga szkolnego i pozostałych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Jest wzmocnionei uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

Podstawę prawną programu stanowią następujące dokumenty:

– Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.

– Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt.1

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017 r. poz.649)

– Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr10, poz.55)

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, z późn. zmianami).

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz.1113)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,   informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 (Dz.U. poz. 1249).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 214).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

– Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),

– Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),

art. 48, 53, 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

Statut Szkoły.

 

II    MISJA  I WIZJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

III    ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU

  1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną            i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

  1. Zadania:

 

  1. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

 

  1. Sylwetka absolwenta.

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 

  1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

 

  1. Kryteria efektywności.

Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości,  w pełni je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawdai sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze zrozumienie i wsparcia.

 

  1. Struktura oddziaływań wychowawczych.

 

Dyrektor szkoły:

 

 

 

 

 

 

           

Rada Pedagogiczna:

 

Nauczyciele:

 

Wychowawcy klas:

 

 

 

Zespół wychowawców:

 

Pedagog szkolny, psycholog:

           

 Rodzice:

 

Samorząd uczniowski:

 

 

IV TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS  I- III

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

3.Kształtują podstawowe umiejętności komunikacyjne podczas zajęć dydaktycznych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

 

1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.
2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym – przygotowanie go do konkursu. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

3. Poznawanie zawodów i predyspozycji do ich wykonywania. Określanie i wzmacnianie umiejętności i zamiłowań dzieci w kontekście pytania: „Kim chciałbym zostać?”

Poznanie reguł zachowania w  miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w organizowanych przez pracowników PPP w Tarnowie zajęciach mających na celu wyeliminowania  niepożądanych zachowań.

 

Bezpieczeństwo.

 

1. Zapoznanie uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3. Cykliczne spotkania z policjantem.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6. Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami , jakie napotykają w wirtualnym świecie. Nauka umiejętności informowania zaufanych dorosłych i odpowiednich służb o zagrożeniach w przypadku doświadczenia cyberprzemocy.

 

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej –

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.

3. Uświadamianie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić  z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja i ocena swoich zachowań na tle rówieśników.

3. Redagowanie Kodeksu Klasowego z uwzględnieniem sposobów unikania i rozwiązywania konfliktów.

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Kształtowanie postaw  obywatelsko – patriotycznych oraz prospołecznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i  państwowym.

4. Włączają się w działania Samorządu Uczniowskiego z zakresu wolontariatu.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania

wiedzy.

 

 

 

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i zajęciach muzealnych

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji –

wykonywanie projektów.

4. Udział w warsztatach tematycznych podczas wycieczek.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Śniadanie Daje Moc”

4. Bilans zysków i strat jakie powstają na skutek korzystania z komputera,  smartfona itp. urządzeń.

5. Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych.
6. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych

używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

7. Dbałość o prawidłową postawę uczniów poprzez właściwe przygotowanie stanowiska pracy, skrócenie czasu pracy w pozycji siedzącej do minimum, odciążanie plecaka i zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach wych.fiz. ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjnej.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje dla rodziców.

 

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka ,Statutem Szkoły, regulaminami i programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

 

2.TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

–  wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu

rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

–  wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

–  kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

– wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

– motywowanie do nauki szkolnej,

– rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

– stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

-rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

– kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

– pomoc w radzeniu sobie z własnymi

niedoskonałościami,

–  kształtowanie hierarchii wartości,

– praca z uczniem zdolnym,

 

–  praca z uczniem o specyficznych potrzebach

edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

5. Udzielanie uczniom pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

– promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

– poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych poprzez:

– wdrażanie do empatii,

– współpraca w zespołach,

– realizacja projektów,

– kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

– kształtowanie umiejętności nieagresywnego

rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

–  rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, wymagania edukacyjne, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

– zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

– poszanowanie mienia szkoły,

– tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

– podejmowanie działań z zakresu wolontariatu

Nawiązanie współpracy międzynarodowej.

1. Organizacja Dni Europejskich oraz Dni

Języków Obcych.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miejscowości Niwka, miasta Radłów i regionu, zabytkami, kulturą, itp.

2. Praca wychowawcza związana z patronem szkoły św. Faustyną Kowalską

3.Uczestnictwo w akademiach, apelach patriotycznych: 17 IX, 11 XI, 1 III, 3 V

4.Kształtowanie tożsamości narodowej przy

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na korytarzu szkolnym.

5. Opieka nad cmentarzem wojskowym w Niwce.

6. Wyjazdy na uroczystości patriotyczne: wrzesień – Bitwa Radłowska, 3 maja – Akcja III Most, 3 maja

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach biologii, chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursie związanym z tematyką ekologiczną:

obchody „Dnia Ziemi”

 

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

1.Rozmowy z rodzicami podczas zebrań klasowych.
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań na lekcjach wychowawczych.

3. Monitorowanie frekwencji uczniów przez wychowawcę klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym.

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych,

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych.

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z MOPS.

2. Pozyskiwanie sponsorów.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją Praw Dziecka, Statutem Szkoły, regulaminami i programami realizowanymi przez szkołę.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i  wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

 

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

3.Wspieranie rodziców na etapie wyboru kierunku dalszego kształcenia ich dzieci, szkoły, zawodu.

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3.Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.

4.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia

– konkurs na „Najładniejszą klasę”.

6.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

– diagnoza środowiska ucznia,

– wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej i nikotynowej

– wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po  narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

– konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
–  gazetki ścienne,

– bieżące informowanie rodziców/prawnych

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie

dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
– systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

–  zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole

–  pogadanki, lekcje  wychowawcze,

– przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji” oraz „Stop przemocy w szkole”,

–  realizacja programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole „Żyj inaczej”,

–  stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów

 

– reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

– spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące

odpowiedzialności nieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

– propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)

–  jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

-omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

– wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

– ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w tym zakresie

 

 

 

  1. EWALUACJA PROGRAMU

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany na lata 2023- 2024.

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja.

Należy kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.

Proces będzie kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje zostaną wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Podsumowanie wyników z przebiegu realizacji programu należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6) analizę przypadków.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niwce  w dniu  22 września 2023r.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY