Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ W NIWCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. WSTĘP DO PROGRAMU

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomaga ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Niwce dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Chcemy, aby nasza Szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, pedagoga szkolnego i pozostałych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz organizacji i instytucji
wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Jest wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Przy opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 1. dotychczasowe doświadczenia szkoły
 2. obowiązujące akty prane
 3. zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku
 4. rozpoznanie sytuacji wychowawczej i zagrożeń uzależnieniami
 5. przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania
 6. informacje będące wynikiem przeprowadzonych ewaluacji

Podstawę prawną programu stanowią następujące dokumenty:

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

III. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU

1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Zadania:

 1. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

3. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

 1. jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
 2. udziela pomocy rówieśnikom,
 3. szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
 4. jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
 5. jest odpowiedzialny,
 6. potrafi rozwiązywać konflikty,
 7. potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
 8. jest asertywny,
 9. potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
 10. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 11. kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
 12. czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
 13. odróżnia dobro od zła,
 14. dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
 15. może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

4. Sylwetka absolwenta.

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 1. kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 2. zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 3. jest samodzielny i bierze odpowiedzialność za skutki swoich działań,
 4. jest wyposażony w gruntowną wiedzę i umiejętności,
 5. korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 6. posługuje się językiem angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym,
 7. zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
 8. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 9. zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 10. jest tolerancyjny, ambitny i kreatywny,
 11. posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
 12. podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 13. szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 14. jest odporny na niepowodzenia,
 15. integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 16. ma potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym Polski i Europy.

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, analizy stanu wychowania w szkole: obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,
 3. sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

6. Kryteria efektywności.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.
W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości, w pełni je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest nasze zrozumienie i wsparcia.

7. Struktura oddziaływań wychowawczych.

Dyrektor szkoły:

 1. Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 3. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 4. Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.
 5. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 6. Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.
 7. Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Rada Pedagogiczna:

 1. uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 2. opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 3. opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 4. uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 5. uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele:

 1. współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 2. reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 3. reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 4. udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 5. kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 6. rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 7. wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

Wychowawcy klas:

 1. diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 2. rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 3. na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 4. przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 5. zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 6. są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 7. oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 8. współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 9. wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 10. rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 11. dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 12. podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 13. współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 14. podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

Zespół wychowawców:

1) opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
2) analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
3) ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
4) przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

Pedagog szkolny, psycholog:

1) diagnozuje środowisko wychowawcze,
2) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
3) współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
4) zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
5) współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
6) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

Rodzice:

1) współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
2) uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
3) uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
4) zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
5) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
6) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
7) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

Samorząd uczniowski:

1) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
2) uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
3) współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
4) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
5) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
6) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
7) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
8) podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

IV. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS I- III

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.
2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
3. Kształtują podstawowe umiejętności komunikacyjne podczas zajęć dydaktycznych.
Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań. 1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.
2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym – przygotowanie go do konkursu. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.
3. Poznawanie zawodów i predyspozycji do ich wykonywania. Określanie i wzmacnianie umiejętności i zamiłowań dzieci w kontekście pytania: „Kim chciałbym zostać?”
Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych. 1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.
2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
3. Uczestniczą w programach „Obycie umila życie”, „Uczeń z klasą”
Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych. 1. Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.
2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
3. Uczestniczą w programach „Obycie umila życie”, „Uczeń z klasą”
Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie. 1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.
2. Uczestnictwo w organizowanych przez pracowników PPP w Tarnowie zajęciach mających na celu wyeliminowania niepożądanych zachowań.
Bezpieczeństwo. 1. Zapoznanie uczniów z regulaminami.
2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.
3. Cykliczne spotkania z policjantem.
4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.
5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.
6. Realizacja programów „Bądź bezpieczny na drodze” i „Odblaskowa szkoła”.
7. Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami , jakie napotykają w wirtualnym świecie. Nauka umiejętności informowania zaufanych dorosłych i odpowiednich
służb o zagrożeniach w przypadku doświadczenia cyberprzemocy.
8. Przestrzeganie procedur postępowania obowiązujących w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
9. Prowadzenie edukacji zdalnej podczas pandemii.
Wdrażanie ucznia do samodzielności. 1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.
2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.
3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.
Tolerancja dla inności. Prawa dziecka. 1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Poznanie obowiązków ucznia.
3. Uświadamianie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.
4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Dbałość o dobry klimat w szkole. 1. Badanie samopoczucia ucznia w szkole.
2. Obserwacja i ocena swoich zachowań na tle rówieśników.
3. Redagowanie Kodeksu Klasowego z uwzględnieniem sposobów unikania i rozwiązywania konfliktów.
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych oraz prospołecznych. 1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.
2. Poznają symbole narodowe i europejskie.
3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.
4. Włączają się w działania Samorządu Uczniowskiego z zakresu wolontariatu.
Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy. 1. Nauczanie informatyki od I klasy.
2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i zajęciach muzealnych
3. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji – wykonywanie projektów.
4. Udział w warsztatach tematycznych podczas wycieczek.
Propagowanie zdrowego stylu życia. 1. Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.
2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.
3. Realizacja programów: „Nie pal przy mnie, proszę!”, „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Śniadanie Daje Moc”, Czyste powietrze wokół nas”
4. Bilans zysków i strat jakie powstają na skutek korzystania z komputera, smartfona itp. urządzeń.
5. Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych.
6. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.
7. Dbałość o prawidłową postawę uczniów poprzez właściwe przygotowanie stanowiska pracy, skrócenie czasu pracy w pozycji siedzącej do minimum, odciążanie plecaka i zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach wych.fiz. ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjnej.
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami. 1. Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami. 1. Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze
specjalistami.
3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
4. Konsultacje dla rodziców.
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.
6. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka ,Statutem Szkoły, regulaminami i programami.
7. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego
wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

2. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Zadania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Rozwój osobowości ucznia. 1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:
– wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,
– wdrażanie do autorefleksji
2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:
– kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,
– wdrażanie do samooceny,
3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:
– motywowanie do nauki szkolnej,
– rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów
– stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,
– rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
– kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,
– pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,
– kształtowanie hierarchii wartości,
– praca z uczniem zdolnym,
– praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
5. Udzielanie uczniom pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole. 1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:
– promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,
– poszanowanie praw i potrzeb innych,
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:
– wdrażanie do empatii,
– współpraca w zespołach,
– realizacja projektów,
– kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:
– kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,
– rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.
Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich. 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, wymagania edukacyjne, procedury).
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:
– zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,
– poszanowanie mienia szkoły,
– tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.
– podejmowanie działań z zakresu wolontariatu
Nawiązanie współpracy międzynarodowej. 1.Współpraca ze szkołą podstawową w Wuster (Anglia)
2.Organizacja Dni Europejskich oraz Dni Języków Obcych.
Kształtowanie postaw patriotycznych 1. Zapoznanie uczniów z historią miejscowości Niwka, miasta Radłów i regionu, zabytkami, kulturą, itp.
2. Praca wychowawcza związana z patronem szkoły św. Faustyną Kowalską
3.Uczestnictwo w akademiach, apelach patriotycznych: 17 IX, 11 XI, 1 III, 3 V
4. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.
4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na korytarzu szkolnym.
5. Opieka nad cmentarzem wojskowym w Niwce.
6. Wyjazdy na uroczystości patriotyczne: wrzesień – Bitwa Radłowska, 3 maja – Akcja III Most, 3 maja
Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych. 1. Zajęcia na lekcjach biologii, chemii, fizyki.
2. Uczestnictwo w konkursie związanym z tematyką ekologiczną: „Nie wypalaj traw”, obchody „Dnia Ziemi”
3. Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, zbieranie surowców wtórnych.
Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych. 1. Rozmowy z rodzicami podczas zebrań klasowych.
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań na lekcjach wychowawczych.
3. Monitorowanie frekwencji uczniów przez wychowawcę klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów.
Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym. 1. Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. 1. Współpraca z MOPS.
2. Pozyskiwanie sponsorów.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
3. Konsultacje dla rodziców.
4. Zapoznanie rodziców z Konwencją Praw Dziecka, Statutem Szkoły, regulaminami i programami realizowanymi przez szkołę.
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.
6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.
Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny. 1. Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.
2. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.
3. Wspieranie rodziców na etapie wyboru kierunku dalszego kształcenia ich dzieci, szkoły, zawodu.
Zdrowy styl życia. 1. Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.
2. Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.
3. Udział szkoły w programie profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
4. Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.
5. Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.
6. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia – konkurs na „Najładniejszą klasę”.
7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.
8. Dbałość o profilaktykę wad postawy poprzez właściwą organizację miejsca pracy ucznia, egzekwowanie czynnego udziału w zajęciach wych. fiz. , organizowanie wyjazdów na basen.
Profilaktyka zagrożeń. 1. Środki i substancje psychoaktywne:
– diagnoza środowiska ucznia,
– wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej i nikotynowej
– wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,
– konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
– gazetki ścienne,
– bieżące informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.
2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
– systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,
– zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole
– pogadanki, lekcje wychowawcze,
– przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji” oraz „Stop przemocy w szkole”,
– realizacja programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole „Żyj inaczej”,
– stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów
– reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,
– spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.
3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:
– propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)
– jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,
– omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.
4. Przestrzeganie procedur postępowania obowiązujących w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Prowadzenie edukacji zdalnej podczas pandemii.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1. Diagnoza środowiska:
– wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,
– ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.
3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w tym zakresie

V. EWALUACJA PROGRAMU

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany na lata 2020- 2023.
W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja.
Należy kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.
Proces będzie kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje zostaną wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).
Podsumowanie wyników z przebiegu realizacji programu należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. analizę przypadków.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niwce w dniu ………………………………

Kliknij tutaj i pobierz program w pliku PDF