Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce wychowania przedszkolnego
należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole w Niwce.
2. Nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole w Niwce, Niwka 25, 33-130
Radłów.
3. Osobą Prowadzącą przedszkole jest Stowarzyszenie „Niwka Dzieciom”,
z siedzibą Niwka 25, 33-130 Radłów.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator
Oświaty w Krakowie.
5. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez przedszkole.
§ 2.
Przedszkole działa na podstawie:
1. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
2. prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
3. Statutu Przedszkola.
4
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 3.
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia
się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie
takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie
edukacji.
2. Do zadań Przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz
pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i
rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i
bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci;
5
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:
mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru,
plastyki;
10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i
umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy;
12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na
tym etapie rozwoju;
14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju;
15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
16)organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 4.
Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego.
6
Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci .

§ 5.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1. Zapewnia bezpośrednią, stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc. W razie
potrzeby dodatkową opiekę mogą sprawować rodzice dzieci.
3. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem
fizycznym jak i psychicznym.
4. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
5. Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną
i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację
i pomoc.
6. Prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci wymagających
zindywidualizowanej opieki dydaktyczno- wychowawczej zgodnie
z orzeczeniem poradni psychologiczno- pedagogicznej
7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną
pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
8. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za
dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika
przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania
dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
9. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz
rozpoznawaniu indywidulanych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu
7
wspierania potencjału rozwojowego 5 dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i
pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
12. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
14. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej.
15. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznych;
4) porad i konsultacji.
16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
17. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy:
1) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań
polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu
poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli
stwierdzi taką potrzebę;
3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;
4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin,
8
w których poszczególne formy będą realizowane;
5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla
dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 6
oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
18. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie
bieżącej pracy z dzieckiem.
19. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i
trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u
dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w
przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne –
obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
5) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny;
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
20. Przepisy ust. 9 – 21 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o
potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo oświatowe.
9
ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
§ 6.
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego
2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
3) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 Ustawy o systemie oświaty;
5) zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój
przedszkola, dyscyplina pracy, bhp),
6) organizuje spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczestniczy w imprezach
przedszkolnych,
7) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
3. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; decyduje o
liczbie ich zatrudnienia;
2) przydzielania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;
3) podejmuje decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola wraz z komisją
rekrutacyjną.
10
§ 7.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, a jej przewodniczącym jest
Dyrektor.
2. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji w przedszkolu,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) uchwalenie statutu przedszkola,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna działa kolegialnie; zbiera się w ramach potrzeb; uchwały
podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej
z dziećmi.
6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z
harmonogramem.
§ 7 a
1.W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców
dzieci.
2.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3.W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego dziecka reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
11
§ 7 b
1. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności.
2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, do
Osoby Prowadzącej Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4. Rada Rodziców nie posiada uprawnień wynikających z art. 53 i 54 ustawy
o systemie oświaty.
§ 7c
1.Wszystkie organy przedszkola w ramach przysługujących im kompetencji współpracują
ze sobą w trakcie realizacji zadań statutowych.
2.Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w przedszkolu
organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy
do Dyrektora, a w szczególności:
1) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej,
2) przyjmowanie uwag, wniosków, skarg dotyczących nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych oraz ich badanie,
3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem
a rodzicem,
4) czuwanie nad działaniem zgodnie z prawem organów przedszkola.
3. O prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w przedszkolu
organami, każdy z organów może również zwrócić się do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub do Osoby Prowadzącej, zależnie od ich właściwości i przedmiotu sporu.
Ostateczne rozstrzygnięcie w tych sprawach podejmuje Dyrektor.
4. Jeżeli stronami konfliktu są: Dyrektor i Rada Pedagogiczna lub Dyrektor i Rada
Rodziców, to spór rozstrzyga Osoba Prowadząca lub organ nadzorujący w ramach ich
kompetencji stanowiących.
12
ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola
§ 8.
1. Przedszkole jest prowadzone przez Stowarzyszenie „Niwka Dzieciom’’.
2. Organizację i zakres działania przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
§ 9.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały złożone z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25.

§10.
1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o programy wychowania wybrane przez nauczyciela, a proponowane przez MEN.
2. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną
w zależności od bieżących potrzeb.
3. W sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19 dyrektor
szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z
wykorzystaniem:
1) materiałów z funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych
udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,
2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
3) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez
nauczyciela, w tym: kart pracy, zeszytów ćwiczeń.
5. Komunikacja nauczyciel-dziecko lub nauczyciel-rodzic odbywać się będzie:
13
1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej
przedszkola,
2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
3) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Facebooka, Massengera lub
innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej, poprzez
aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji
6. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
7. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planu nauczania,
z możliwością modyfikacji niezbędną do przyjętych metod, form pracy i nauki na
odległość
§ 11.
Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, dni ustawowo
wolnych od pracy.
Przedszkole pracuje od 6.30 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku
do piątku.
§12.
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela, dyrektor może przyjąć do grupy
dziecko młodsze 2,5 letnie .
3. Dyrektor może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, w szczególności,
gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.
4. Dyrektor może skreślić dziecko listy wychowanków:

1) gdy nastąpi brak współpracy miedzy Rodzicami/Opiekunami,
a personelem dydaktycznym przedszkola w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczo- dydaktycznych;
2) jeśli nieobecność dziecka w przedszkolu trwa ponad miesiąc bez
zgłoszenia tego faktu i podania powodu przez Rodziców/ Opiekunów oraz w
przypadku nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Statutu
Przedszkola;
14
3) zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia
wychowanków przedszkola a wyczerpane zostały możliwości oddziaływań
wychowawczych;
4) zachowanie dziecka lub rodzica wykracza poza ogólne normy
funkcjonowania w grupie społecznej;
5) nie zgłoszenie się dziecka do przedszkola w ciągu 14 dni od rozpoczęcia
zajęć;
6) gdy rodzice (opiekunowie prawni) podważają dobre imię Przedszkola lub
gdy rodzice (prawni opiekunowie) zataili ważne informacje o dziecku, które
uniemożliwiają jego pobyt w placówce.
5. Dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego w miarę
wolnych miejsc.
6. Przedszkole umożliwia realizację obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci.
7. Przedszkole sprawuje opiekę według ustalonego planu zajęć.
8. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Rodzaj zajęć dodatkowych,
ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i
możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od woli rodziców i są przez nich finansowane.
9. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów
odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci.
10. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach dopołudniowych w wymiarze
5 godzin dziennie, przy czym jest wydłużona o czas zajęć dodatkowych.
11. W okresie letnim przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo –
wychowawczych.

§13.
1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez
Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz oczekiwań Rodziców (Prawnych Opiekunów).
2. Rozkład dnia dla danego oddziału przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb dzieci
wynikających z wymagań zdrowotnych, higienicznych i jest dostosowany do założeń
programowych .
3. Rozkład dnia zatwierdza Dyrektor w porozumieniu z Kadrą pedagogiczno –
wychowawczą.
15
§14.
1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych grup;
2) osobne łazienki dla dzieci i personelu;
3) kuchnię do wydawania posiłków;
4) ogród przedszkolny wyposażony w atestowane urządzenia do zabawy
na świeżym powietrzu.
2. Przedszkole zapewnia jeden posiłek dziennie: obiad.
1) zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat przez Rodziców
dzieci
uzależnione będą od ilości dni pobytu w przedszkolu,
2) rodzice ponoszą koszt posiłku .
3) opłaty za wyżywienie zwolnionych dzieci pokrywa opieka społeczna,
w przypadku spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy
społecznej.
§15.
1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
1) zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez
Dyrektora placówki;
2) zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się na podstawie złożenia przez
Rodzica lub Prawnego Opiekuna karty zgłoszenia dziecka do przedszkola;
16
ROZDZIAŁ V
Finansowanie działalności przedszkola
§16.
1. Przedszkole może korzystać ze wsparcia finansowego oraz materialnego
osób i instytucji.
2. Działalność przedszkola finansowana jest poprzez dotację z budżetu Gminy.
3. Rodzice mogą dobrowolnie uiszczać wpłaty na Radę Rodziców.
ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie przedszkola- prawa i obowiązki
§ 17.
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a
w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby.
2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą
bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w
przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka. Dzieciom w
przedszkolu nie wolno:
1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i
innych dzieci;
2) krzywdzić innych ani siebie;
3) niszczyć cudzej własności;
17
4) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
3. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady
współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie
zachowań przez nauczyciela i psychologa, którzy podejmują decyzje o:
1) powiadomieniu dyrektora;
2) powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);
3) spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i
psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku
oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;
4) skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu
dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych
działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych
obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w
życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników,
nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VII
Rodzice
§ 18.
Do podstawowych obowiązków rodzica należy:
1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
4. Przyprowadzanie dziecka do szatni i oddawanie pod opiekę nauczyciela lub pomocy
nauczyciela.
5. Odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę dorosłą
i trzeźwą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel wydający dziecko,
który poweźmie wątpliwości co do stanu trzeźwości osoby odbierającej dziecko ma
18
obowiązek powstrzymać się z wydaniem dziecka.
6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
7. Zgłaszanie nauczycielowi/opiekunowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i
wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w
grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.).
8. Odebranie dziecka z przedszkola w razie wystąpienia gorączki , uporczywego kaszlu
kataru, biegunki wymiotów i ciągłego płaczu
9. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia.
W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola,
dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora
nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
10. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub
osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba
dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora. W przypadku
nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa
w ust. 9, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi,
Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji. Żądanie jednego
z rodziców dotyczące niewydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może
być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem
sądowym.
§ 19.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola.

§ 20.
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
19
organizowane są w przedszkolu minimum 2 razy w roku szkolnym.
1.Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich
częstotliwość:
1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie
którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem
przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów
wychowania przedszkolnego,
2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji
i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis
aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek
przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości
szkolnej dziecka.
2. Rodzice uzyskują na bieżąco rzetelnych informacji o dziecku podczas rozmów
indywidualnych.
ROZDZIAŁ VIII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 21.
1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni specjaliści
wspomagający dodatkowo rozwój dziecka, instruktorzy zajęć, pracownicy administracyjni
i obsługi.
2. Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka;
3)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
20
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w
przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną , zdrowotną i inną;
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie
swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego;
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o
estetykę pomieszczeń;
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
10) współdziałanie z Rodzicami (Prawnymi Opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców (Prawnych Opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
11)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12)realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
13)czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał;
14)inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym
lub rekreacyjno-sportowym;
15)realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających
z bieżącej działalności placówki.
§22.
1. Dyrektor powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi
zwanemu „wychowawcą”.
2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane
21
do potrzeb wychowanków oraz warunków środowiskowych przedszkola.
3. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) włączenia ich w działalność szkoły.
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych.
§ 23.
1. Dyrektor może powołać wicedyrektora.
2. Wicedyrektorowi w drodze przydziału obowiązków służbowych zostają przydzielone
i określone przez Dyrektora kompetencje i wymagania.
§ 24.
1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor.
§ 25.
1. W grupie dzieci najmłodszych Dyrektor może zatrudnić pomoc nauczyciela.
2. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi;
2) zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do
odpoczynku, zabiegów higienicznych;
22
3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce;
4) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny;
5) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może
narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;
6) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia
społecznego;
7) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
8) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą
stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu
dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;
9) nie opuszczanie przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 26.
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej
– nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Statut może być znowelizowany przez Osobę prowadzącą.
4. Z treścią statutu zostaną zapoznani nauczyciele i rodzice.
5. Dyrektor przedszkola każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony
tekst statutu i podaje do publicznej wiadomości
6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola w Niwce
z dnia 1 września 2012r.
7. Statut wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 roku.