Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) jest zapoznanie się z Regulaminem wyjazdu, Regulaminem punktu noclegowego i pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości zapisów tych dokumentów.

1. Wszystkich uczestników obowiązuje punktualność i przestrzeganie Regulaminów.

2. Obowiązuje kategoryczny zakaz samodzielnego przechodzenia przez ulicę, oddalania się od grupy.

3. Przestrzegamy ogólnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia i ubioru stosownego do pory roku.

5. W miejscu postoju przestrzegamy ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

6. Wszyscy idziemy jedną zwartą grupą, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

7. W czasie marszu nie oddalamy się od grupy, zachowujemy swoje tempo marszu (nie wyprzedzamy, nie biegniemy).

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania i używania ostrych narzędzi, pirotechnicznych i elektrycznych.

9. W czasie jazdy autobusem (pociągiem) obowiązują następujące zasady:

• podczas jazdy zachowujemy ciszę i dyscyplinę, aby nie przeszkadzać kierowcom w wykonywaniu ich pracy,
• nie rozmawiamy z kierowcą,
• nie otwieramy drzwi podczas jazdy oraz nie opieramy się o drzwi,
• nie chodzimy po autokarze podczas jazdy,
• nie siedzimy tyłem do kierunku jazdy,
• nie wychylamy się przez okno,
• nie pokazujemy żadnych obraźliwych gestów przez szybę autobusu (pociągu),
• nie należy zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
• zabronione jest wyrzucanie czegokolwiek przez okno autobusu (pociągu),

• zabronione jest przewożenie przedmiotów, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu wszystkich uczestników podróży.

10. Podczas postoju autokaru nie wolno:

• wychodzić na szosę,

• zaśmiecać miejsca pobytu.

11.W miejscu noclegowym i żywieniowym uczestnik przestrzega obowiązujących tam regulaminów.

12. W czasie trwania wyjazdu i nie tylko – mówimy piękna polszczyzną – nie używamy wulgaryzmów.

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania przez młodzież papierosów, alkoholu i środków odurzających.

14. W przypadku posiadania lub zażywania powyższych używek rodzice zostają powiadomieni w trybie natychmiastowym i uczestnik kończy wycieczkę, a rodzice są zobowiązani odebrać dziecko z miejsca pobytu na własny koszt.

15. Złe samopoczucie zgłaszamy opiekunom.

16. Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne cenne przedmioty uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność.

17. Wszyscy uczestnicy muszą stawiać się w ustalonym punkcie zbiórki przed wyjazdem.

18. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi poinformowanie rodziców ucznia, dyrekcji szkoły oraz wykluczenie z udziału w jakichkolwiek wyjazdach.

19. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu wycieczki i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego punktów.

…………………………………………………………………
(data, imię i nazwisko uczestnika wycieczki)