PDMD

Historia:
W XIX wieku misjonarze pracujący w Chinach prosili o pomoc dla opuszczonych i umierających tam dzieci. To wołanie w szczególny sposób poruszyło serce francuskiego biskupa Karola de Forbin – Jansona. Założył on w roku 1843 Dzieło Misyjne Dzieci, poprzez które dzieci Francji
pospieszyły z pomocą dzieciom Chin. Od tej chwili dzieło to zaczęło powstawać również w innych krajach Europy, a także świata.
W Polsce istnieje od 1858 roku.
W roku 1922 Misyjne Dzieło Dzieci zostało uznane za Papieskie. W ten sposób zostało podkreślone, że udzielanej przez nie pomocy wszystkim dzieciom patronuje Papież.  On – odpowiedzialny za cały Kościół – kieruje tę pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.
Sytuacja dzieci w świecie:
– wiele dzieci nie zna Ewangelii,
– wiele nie ma dostępu do nauki,
– dzieci cierpią z powodu głodu, chorób, opuszczenia,
– doznają różnego rodzaju przemocy,
– małe dzieci muszą ciężko pracować.
W roku 1995 Ojciec św. Jan Paweł II w encyklice ,,Redemptoris Missio”,tzn. Misja Chrystusa Odkupiciela napisał następujące słowa: ,,Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (RMs,86).
W myśl tej nauki musimy nie tylko sami oddawać się sprawom misji Kościoła ale dopomóc także uczynić to innym. Zwłaszcza zwrócić uwagę na najmłodszych i wychować do odpowiedzialności za zbawienie innych, gdyż to od nich zależy jutro Kościoła, jutro jego rozwoju, jutro jego uniwersalnej misji.
Odpowiadając na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II, powstała w naszejszkolewe wrześniu 2000 roku i działa do chwili obecnej grupa PDMD. Należą do niej chętne dzieci z klas III-VI, spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie,  po lekcjach (wcześniej ustalone i podane uczniom do informacji). Każde spotkanie grupy PDMD rozpoczynamy modlitwą – dziesiątek różańca i odczytaniem fragmentu z Pisma św. poczym korzystając z misyjnych materiałów formacyjnych analizujemy dany temat np.: przybliżenie postaci świętych, którzy wiele uczynili dla misji, przygotowujemy nabożeństwa, czytamy prasę misyjną i listy od misjonarzy, śpiewamy pieśni oraz wplatamy tańce i zabawy, które integrują dzieci młodsze ze starszymi.
Spotkania mają cel wychowawczo – formacyjny:
1.Rozbudzenie w dzieciach wrażliwości misyjnej.
2.Pogłębienie wiedzy religijnej.
3.Zaktywizowanie misyjne.
4.Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.
Zadania dzieci należących do PDMD:
– modlą się za dzieci nie znające Pana Jezusa i za misjonarzy, którzy w dalekich
krajach głoszą Dobrą Nowinę.
– ofiarują w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości.
– czytają prasę misyjną ,,Świat misyjny”
– na miarę swoich możliwości wspomagają materialnie dzieci z krajów
misyjnych.
Przez kilka minionych lat działalności, grupa włączała się w wydarzenia roku liturgicznego poprzez: oprawę liturgiczną niedziel misyjnych (III niedziela października), prowadzenie nabożeństw różańcowych, drogi krzyżowej, akcję kolędników misyjnych. Dzieci również pamiętały o pisaniu i wysyłaniu kartek świątecznych do misjonarzy w Afryce i Ameryce Południowej. W grudniu roku 2000 odbyły się w szkole misyjne jasełka Bożonarodzeniowe.
1 czerwca 2002 roku braliśmy udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Misyjnym Dzieci na Jasnej Górze.
3 września 2003 roku  odwiedził naszą szkołę misjonarz ks. Stanisław Wojdak pracujący wówczas w Republice Centralnej Afryki (RCA) w parafii Bangui, który opowiadał o trudnej sytuacji swoich parafian – czarnych braci oraz bardzo prosił o modlitwę za misjonarzy i kraje misyjne. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne pamiątki z Afryki. Kilkoro dzieci co roku wyjeżdżało do Czchowa lub  Krynicy na misyjne wakacje z Bogiem tzw. oazy misyjne, z których wracali zadowoleni i napełnieni duchem misyjnym.
Każdego ucznia zapraszamy na spotkania i gorąco zachęcamy do modlitwy, również osobistej za misjonarzy i rówieśników z krajów misyjnych. Grupę w naszej szkole założyła i prowadzi pani katechetka Zofia Juchno-Bąk.
Więcej o misjach na stronach: www.missio.org.pl lub diecezja tarnowska – wydział misyjny.