Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Konkurs plastyczny „Bezpromilowo – bezpiecznie” dla klas I-VI

 1. Organizatorem konkursu są Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą przy Urzędzie Miejskim w Radłowie.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od nadużywania alkoholu. Pośrednim celem konkursu jest także uwrażliwienie społeczności lokalnej- osób dorosłych na problem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Radłów.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt.:”BEZPROMILOWO- BEZPIECZNIE ”.
 1. Tematyka pracy powinna w sposób symboliczny odpowiadać na następujące pytania:

– Co w życiu człowieka jest naprawdę ważne ?

– Dlaczego warto bezpiecznie i „bezpromilowo” podróżować pojazdami?

– Gdzie ludzie chcieliby dojechać? Czy ktoś tam na nich czeka?

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I KRYTERIA OCENY

 1. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe- jedynie indywidualne.
 2. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 3. Format pracy- A3
 4. Technika wykonania pracy dowolna (pastele, farby, ołówek, kredki, kolaż itp.)
 5. Prace wykonane w trakcie konkursu przechodzą na własność organizatora i wykorzystane zostaną do celów profilaktycznych- w tym do prezentacji publicznej.
 6. Kryteria oceny:
 • Zgodność z tematem konkursu
 • Estetyka i oryginalność pracy
 • Samodzielność wykonania
 1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum.
 2. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.
 3. Prace należy dostarczyć do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie do dnia 17.06.2016 r.
 4. Każda praca winna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwa szkoły, klasa, oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie” – podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestników. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, z siedzibą ul. Głowackiego 6/43 33-100 Tarnów.
 3. Udział w konkursie jest różnoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka-  umieszczanie zdjęć  zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas konkursu w Internecie (strona internetowa organu prowadzącego SPWD w Radłowie,  strona internetowa gminy Radłów, w tym na portalach społecznościowych Facebook- na profilu zarządzanym przez organ prowadzący Specjalistyczną  Placówkę Wsparcia Dziennego)
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to
  w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.