Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

„Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole w Niwce przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. 

Celem programu było:

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego,
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

W przedszkolu odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składających się z 5 zajęć warsztatowych:

  • co i dlaczego dymi,
  • jak się czuję, kiedy dymi papieros,
  • co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,
  • jak unikać dymu papierosowego,
  • nie pal przy mnie.

Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego (biernego palenia).

Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu antynikotynowego przygotowano tablicę na której zawieszono list do rodziców przedstawiający założenia programu oraz przygotowane przez dzieci znaki z przekreślonym papierosem.

Podsumowaniem programu były zajęcia, na których dzieci obejrzały prezentacje multimedialną pt: „Szkodliwość dymu” oraz śpiewały piosenkę o Dinusiu.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, rozróżniały zagrożenia dla zdrowia związane z paleniem tytoniu i przebywaniem w obecności osób palących oraz bezbłędnie wymieniały zagrożenia dla środowiska związane z dymami przemysłowymi. (K.Kochańczyk)